Adatkezelési tájékoztató

 

A GreenQuest Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyújtja eme tájékoztatást a https:// zsindelyestetofedes.hu weboldalon történő árajánlatkérésekkel, megrendelésekkel birtokába jutó adatok kezeléséről.

 1. Általános rendelkezések
 2. A https:// zsindelyestetofedes.hu oldalon történő vásárlással, illetve ajánlatkéréssel magára nézve kötelezőnek tartva fogadja el jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit.

– Az Adatkezelőről:

Neve: GreenQuest Kft

Székhelye: 1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 53.

Adószám: 26542735-2-43

Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Elektronikus kommunikáció: info@zsindelyestetofedes.hu

Levelezési cím: 1077 Budapest, Izabella utca 33.

 1. Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvételem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek megvalósulását, és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok önkényes megváltoztatását és a jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát és/vagy felhasználását.
 2. A 2. bekezdésben meghatározott cél érdekében az Ön személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően kezeljük, gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezeti intézkedéseket és fejlesztéseket; továbbá kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesítéséhez szükségesek.
 3. Jogszabályi háttér

A GreenQuest Kft által történő adatkezelésre, elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§;

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („ Info. tv.”);

– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”)

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)

– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

III. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az alábbi jogcímeken kezeljük:

– GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont alapján: az Ön -megfelelő tájékoztatáson alapuló- önkéntes hozzájárulása;

– GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (szerződés teljesítése)

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése (Jogi kötelezettség teljesítése);

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Eker tv.) 13/A §-a alapján, amelynek értelmében, a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók számlázási adatait, (név, utca/házszám, város, körzetszám, adószám, telefonszám) kiszállítási adatait (név, utca/házszám, város, körzetszám, telefonszám), valamint a kapcsolattartó természetes személy nevét, e-mail címét és telefonszámát, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes, jogi személy neve, címe, valamint a vásárlás megvalósulásának időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából;

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése

 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:
 2. Felhasználók azonosítása, regisztráció

A felhasználók azonosítása érdekében, a regisztráció során az Ön által megadott személyes adatait kezeljük, melyek megadása kötelező:

  • Név
  • Cím
  • Telefonszám
  • E-mail cím (esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon)

Az adatkezelés célja: A weboldal felhasználóinak azonosítása, a szerződés létrehozása, a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása: árajánlat adása, áru leszállítása, azaz a szolgáltatói szerződés teljesítése, valamint a partnerkapcsolati relációk értékelése.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatszolgáltatást megtagadja, úgy megrendelését nem tudjuk feldolgozni.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja, azaz a IV./1. pontban rögzített kötelező  adatok megadása nélkül nem tudja végrehajtani a regisztrációt és nem tud a GreenQuest Kft-vel szolgáltatási szerződést kötni (árajánlatkérés, megrendelés) továbbá az EKER tv. 13/a §.

Az adatkezelés időtartama: Az Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, vagy 5 év. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

A IV. pontban rögzítetteken kívül az árajánlatkérést követően az alábbi adatokat tároljuk és dolgozzuk fel a Felhasználóval kapcsolatban:

– az ajánlatkérésben megjelölt termékek típusát és mennyiségi mutatóját

 1. Számlázás

A IV/1-es pontban részletezett, regisztráció során megadott adatok alapján kerül kiállításra a Felhasználó és a GreenQuest Kft. között létrejövő szolgáltatási szerződés, mely elengedhetetlen a pénzügyi teljesítéshez (díjbekérő, számla kiállítása).

Az adatkezelés célja: Az árajánlat adáshoz, megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó fizetési folyamat teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja és az EKER tv. 13/a. §

Az adatkezelés időtartama: az árajánlat kéréssel/megrendeléssel kapcsolatos adatokat az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 évig tároljuk.

A számlázással kapcsolatos adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítésének érdekében, a 2000. ÉVI C. tv. 169. §-a értelmében 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időig kezeljük.

 1. Értesítések küldése

Nem marketing célból küldünk ki Önnek üzenetet a regisztráció során megadott e-mail címére:

– az árajánlat kérés visszaigazolása;

– a munkálatokkal kapcsolatos adategyeztetések;

– díjbekérő/számla megküldése.

Ha Ön nem adott egyértelmű hozzájárulást, hogy hírlevelet kapjon, akkor a nem marketing célú üzenet esetében sem kap marketing tartalmú üzenetet.

Az adatkezelés célja: A regisztrált felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a szolgáltatási szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – szerződés teljesítés

Az adatkezelés időtartama: A szerződésből eredő igények elévülésének időtartama, azaz 5 év.

 1. Cookie használata

A cookie-k (sütik) olyan, betű és szám karakterekből álló kisméretű fájlok, amelyek online eszközökre (pl. számítógép merevlemez, telefon) kerülnek letöltésre, amikor a Felhasználó egyes weboldalakra belép. A cookie-k megengedik, hogy az adott honlap felismerje a Felhasználó online eszközét, így a honlap részére a Felhasználóról egyedi információk tárolódnak, például arról, hogy a Felhasználó melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta. A legtöbb weboldal használ ilyen cookie-kat.

Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat a Felhasználó önként adja meg. Az adatokat honlapunk tovább fejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel.

A cookie-k lehetnek állandóak vagy ideiglenesek. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, kivételt képez az az eset, ha a Felhasználó korábban törli azokat. Az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, így azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Amennyiben a süti elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Hirdetésekkel kapcsolatos információk:

Külső szolgáltatók sütik használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a Felhasználónak a weboldalt érintő korábbi látogatásai alapján.

Cookie-k a teljesítmény növeléséhez adatokat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt. Google Analytics sütiket alkalmazunk, hogy minél jobban megértsük felhasználóink viselkedését, igényeit: mely aloldalakat, milyen rendszerességgel és mennyi időre látogattak meg. Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépét azonosítják, az adatok gyűjtése névtelen.

A célzott sütik lehetővé teszik, hogy releváns hirdetéseket jelenítsünk meg a Felhasználó számára. Ebben az esetben is az adatok gyűjtése névtelen.

A Felhasználók kikapcsolhatják a sütik használatát, ha felkeresik a hirdetés leiratkozási oldalt. Ezen a webhelyen a Google szolgáltat fizetett hivatkozásokat, linkeket a weboldalra látogatóknak. A látogatóknak lehetőségük van leiratkozni a cookiek-ról

 1. Naplóállományok, Logfile-ok

A szolgáltatás igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

– A munkaállomás (számítógép) dinamikus IP-címe amiről a regisztráció történik;

– A munkaállomás beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és operációsrendszer típusa;

– Az Ön weboldallal kapcsolatos aktivitása.

Az adatkezelés célja: A IV./6. pontban meghatározott adatok felhasználása technikai célokat szolgál (stabil működés biztosítása), továbbá oldalhasználati statisztikák és felhasználói igények elemzésére használjuk azokat.

A fenti adatok személyi azonosításra nem alkalmasak, egyéb személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze azokat.

Az adatkezelés időtartama: A naplóállományokat a rögzítésük és kiértékelésük után 15 nappal töröljük.

 1. A fentiektől eltérő adatkezelés

Bármely nemű személyes adatot, a fentiektől eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és an Ön hozzájárulása alapján kezelhetünk.

Ezek az adatok nem köthetők össze az Ön azonosítására szolgáló adatokkal és az Ön hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Ezen adatokat kötelesek vagyunk nyilvántartásunkból törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Ön a hozzájárulását visszavonja.

 1. Az adatkezelők és feldolgozók adatai:

A weblap független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében Google Analytics szoftvert használunk, ezért ezen adatok feldolgozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el.

A weblap használatával Ön hozzájárulását adja az adatai Google által történő feldolgozásához.

A tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: DotRoll Kft.

Levelezési cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5

Telefon: +36 – 1 – 432 – 3232

Adószám: 13962982-2-42

Az adatfeldolgozás tartalma: webhosting

A weboldal IT üzemeltetését, fejlesztését egy általunk megbízott jogi személy végzi:

Név: Berecz Sándor

Székhely: 2112 Veresegyház, Hegyalja u. 2

Telefon: +3630 966 2003

E-mail: sandor.berec@gmail.com

A számlázáshoz a Szamlazz.hu weboldalt használjuk, melynek üzemeltetője:

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

E-mail: info@szamlazz.hu

Továbbá fenntartjuk, hogy a felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyünk igénybe. Ezen adatfeldolgozók adatait (név, cím) legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a Felhasználók számára elérhető módon közzétesszük.

 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak

Azon saját alkalmazottjaink, megbízottjaink és közreműködőink, akiknek munkakötelességük és feladataik ellátásához a kezelt adatok megismeréséhez szükségük van. Ezen tényt figyelembe véve, kötelességünk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

VII. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. Tájékoztatás kéréséhez való jog
 2. a) Az Ön kérésére, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme benyújtásától 25 napon belül  írásban – ide értve az elektronikus kommunikációt is – tájékoztatjuk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatfeldolgozással összefüggő tevékenységről, illetve; személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 3. b) A tájékoztatás díjmentes. Egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kérelem esetén (különös tekintettel, ha az ismétlődő jelleggel történik), a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés végrehajtásával járó adminisztratív költségeket figyelembe véve:

– ésszerű összegű díjat számolhatunk fel;

– megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem megalapozatlan, vagy túlzó jellegének bizonyításának felelőssége minden esetben a GreenQuest Kft.-t terheli.

 1. Tájékoztatás kéréséhez való jog
 2. a) Kötelesek vagyunk törölni a személyes adatokat, ha

– kezelése jogellenes;

– Ön visszavonja az adatkezelés alapját jelentő hozzájárulását, kéri adatainak törlését és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;

– az adatok hiányosak, vagy tévesek;

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy a jogszerű tárolás határideje lejárt

– az adatok törlését az illetékes bíróság vagy hatóság elrendelte.

 1. b) Törlés helyett zárolhatjuk adatait, ha ezt kéri, vagy, ha a rendelkezésre álló információk, nyilatkozatok alapján a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az ily módon zárolt adatok addig kezelhetőek, ameddig fennáll az adatkezelési cél, mely az adatok törlését kizárta.
 2. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése éppen folyamatban van-e és, ha igen, akkor jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

– adatkezelés célja;

– érintett személyes adatok kategóriái;

– azon adatkezelésben érintettek személye, akikkel közöltük vagy közölni fogjuk személyes adatait valamilyen fentebbi adatkezelési cél(ok) okán;

– személyes adatok tárolásának időtartama, amennyiben ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjai.

Jogosult továbbá:

– kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását és megtagadhatja személyes adatainak kezelését;

– valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására; ha az adatok nem Öntől, vagy meghatalmazottjától gyűjtöttük

Az adatkezelés tárgyát képző személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsájtjuk. Az Ön által igényelt további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, racionális mértékű díjat számítunk fel. Amennyiben elektronikusan nyújtotta be adatszolgáltatási igényét, úgy a részünkről is elektronikus formában küldjük meg a kért információkat, ha Ön másképp nem kéri.

 1. Helyesbítéshez való jog

Kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az önre vonatkozó személyes adatokat.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha:

– a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása üzletszerzési, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából történik;

– törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozási kérelem benyújtásától számított maximum 15 napon belül megvizsgáljuk kérelmét, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról valamint, annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk és azokat, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben döntésünkkel nem ért egyet, valamint a 15 napos határidőt túllépjük, a döntéssel kapcsolatban (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül) bírósághoz fordulhat.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Korlátozzuk az adatkezelés, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatai pontosságát;

– Az adatkezelés jogellenes és Ön ellenezi az adatok törlését, helyette kéri az adatok felhasználásának korlátozását.

Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és az adatkezelés korlátozás alá esik, akkor az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével, csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igényének előterjesztésével, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy Unio, illetve valamely tagállamának fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. Adathordozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatait rendezett, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés az ön hozzájárulásával történik, vagy szerződésen alapszik.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételétől számítva 25 napon belül írásban tájékoztatjuk annak elutasításáról és az elutasítás ténybeli és jogi okairól.

Az Ön jelen VIII. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzés vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, valamint állami vagy önkormányzati gazdasági érdekből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegéseik megelőzése és feltárása céljából, valamint az Ön és mások jogainak érdekében.

 

VIII. Jogorvoslati lehetőségek

Az esetlegesen felmerülő jogvita esetén jogorvoslatért fordulhat:

 1. Nemzeti adatvédelmi és információ szabadság hatóságához

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 c.

Levelezés: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Az Lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél.

Üdvözlettel,

GreenQuest Kft.

2019.03.01